حکایت نامه

۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
 

جهان گه عزت دهد گه خواردارد

دل براين پيرزن عشوه گر دهر نبد

                            کين عجوزه نوعروس صد داماد است[ خانه | آرشيو |