حکایت نامه

۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
 

بهلام که گول می گلفطی همه اُمل

ديدی کح چگونه گول بهلام گلفط[ خانه | آرشيو |