حکایت نامه

۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
پيام نوروزی

به علت رئويت ماه در امروز با يک روزاختلاف از جمهوری اسلامی ما امروز را عيد اعلام ميکنيم حال پيام مديريت  حکايت نامه را گوش فرا ميدهيم:

سالی که گذشت سالی پرازخنده ها  وگريه ها، غمها وشاديها بود ما وقايعی همچون سونامی ، زلزله کرمان ، تعليق غنی سازی ، اعتماد سازی راپشت سر گذاشتيم وسالی در روداريم که بايد فعال سازی ، انتخابات در آن جلوه ميکند لهذا ما امسال را سال وحدت ملی نام گذاری ميکنيم وازهمه بلاگها ميخواهيم وحدت کلمه را حفظ کنند .

                       [ خانه | آرشيو |