حکایت نامه

۱٥ خرداد ۱۳۸٤
 

 گفتگوی خبرنگار حکايت نامه با ...شاه:

-شما چرا همانند بعضی از اقايون خرج ستاد انتخاباتيتون نميکنين:

 ما ملک عافيت نه به لشگرگرفته ايم

                         ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ايم

حکومت ما حکومت بر قلبهاست مابردلها حکومت ميکنيم.بعدشم ملت هرچی ميخوان رای بدن مهم نتيجس که معلومه ....

شما چرا درهرجا يه جورتبليغ ميکنين؟در جردن دختروپسرا با اون وضعيت ، درهفت تير يه عکس ساده ،دربازاربا اون شکل!!!

البته شعاراصلی  ما همه با هم کارهست اينام حاشيه است که يه سری هوادارنما ساختن !

 

 

 [ خانه | آرشيو |