حکایت نامه

٢٧ خرداد ۱۳۸٤
 

من از کودکی عاشقت بوده ام

                                قبولم نما گرچه آلوده ام

یازهرا یا قره العین الرسول نمیدانم زمانی به اسم تو امدند ، امدند دین پدرت را تجدید کنند ، حال که به قدرت رسیدند تغییر لهجه داده اند ادبیاتشان عوض شده انگاربا آن شعارهائی که انقلاب کرده اند نمیتوانند حکومت داری کنند انگار ...

نمیدانم شاید تب قدرت است که هرکه میگیرد به این آسانیها خوب نمیشود یا اشتیاق ثروت هرچه هست چیز بدی است يا زهرا ادبيات من کمک کن عوض نشود

 

 [ خانه | آرشيو |