حکایت نامه

٢٧ خرداد ۱۳۸٤
 

 

 

                         گر برکنم دل از تووبردارم ازتو مهر

                                          اين دل کجا برم واين مهر برکه افکنم[ خانه | آرشيو |