حکایت نامه

۱٥ تیر ۱۳۸٤
 

حسن خلقی زخدا ميطلبم خوی ترا

                                تا دگرخاطر ماازتوپريشان نشود

از اسلحه خالی دونفر ميترسن يکی صاحب اسلحه ، اون يکی کسی که اسلحه به طرفش نشونه رفته ُاولی برای اينکه نميدونه اسلحه خاليه دومی براينکه ميدوه اسلحه خاليه!!!اين قبول ، منم از اين يکی خيلی ميترسم  چون مثل تفنگ خاليه !!!اينم قبول ، یه چيز ديگم بگم  ديگه مشکلی نميمونه و ....

مانگوئيم بد وميل به ناحق نکنيم

      جامه کس سيه ودلق خودازرق نکنيم

            گربخيلی سخنی گفت ورفيقی رنجيد

                  گو تو خوش باش که ما گوش به.....نکنيم

جای خالی راپرکنيد:

احمق      ديوانه          بيچاره        هيچکدام

ــــــــــــ

*جواب صحيح به ضمن حافظ احمق است 

                        [ خانه | آرشيو |