حکایت نامه

۱٧ تیر ۱۳۸٤
 

خدايا نميگويم نسبتی دارم به نزديکان درگاهت

ولی: من ازکودکی عاشقت بوده ام

                          قبولم نما گرچه آلوده ام[ خانه | آرشيو |