حکایت نامه

٢۳ تیر ۱۳۸٤
 

از اونجائی که آقای احمدی نژاد رئيس جمهور شدند وآقای احمدی مقدم رئيس نيروی انتظامی ماهم تغيير فاميل خودمونو ازپرنديان به احمديان از همين تريبون اعلام ميداريم ومنتظر مراسم توديع رهبری هستيم  ولی ازانجاکه ۲۴ تيرماه تولد ایشان است به مدت نامعلومی فرصت به ايشان ميدهيم

 [ خانه | آرشيو |