حکایت نامه

۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
 

باسری افکنده و دلی شکسته تقديم به .... :

در جمله آشنايان زدمو نيافتم ره     به در تو رونمودم  به کمال روسياهی

 اسمش مهديه شاعرشم نميدونم کيه کشتين منو

 [ خانه | آرشيو |