حکایت نامه

۱٠ امرداد ۱۳۸٤
 

ازفردا صبح به مدت دوروز مملکت بی رئيس جمهور ميشه لذا هر کی صبح زودتر بيدار شه وبه کاخ رياست جمهوری بره بلطبع رئيس جمهوره

بنده در ابتدا ميخواستم اين بار سنگين مسوليت را خودم قبول کنم ولی چون ديدم که ممکنه ترورم کنن ومن در نقاط ديگر ميتوانم خدمتگذار شما ملت فهيم باشم لهذا گفتم که شما برين !بعدشم رئيس جمهور منتخب نشان داد که هرکسی ميتونه رئيس جمهور شه پس نگران نباشين کاری نداره!!!

ـ ـ ـ ـ

راستی اين ملک فهد که مرده کی ميخواد بره  عربستان !به نظر من برای حفظ ابروی ايران ايندفعه رو رفسنجانی بره برای بعدا به فکری ميکنيم![ خانه | آرشيو |