حکایت نامه

۱٤ امرداد ۱۳۸٤
انگاه که هدايت شدم...

سنگ بد گوهر گر باده زرين شکند

قيمت سنگ نيافزايدوزری زر کم نکند

در اين دنيا اگر فضل است با درويش خرسند است

خدايا منعمم گردان به درويشی و خرسندی

 با کمی دستکاری

به ما خورده ميگيرند که اينقد گير به اينو اون نده ! من درپاسخ ميگم که برای من خاتمی واحمدی نژاد اصلا فرقی نداره هرکه ديگه هم بود ما بهش گير ميداديم ولی ازاونجا که :

بطلاتم بس کارخواهم کرد

ديگه گير يخدی !البته سعی ميکنم

 [ خانه | آرشيو |