حکایت نامه

۱۸ امرداد ۱۳۸٤
 

طبق اخرين خبرها تونی بلر وکلينتون درمسابقه دروغگوئی مقام اول را کسب کردند.

شورای سردبيری حکايت نامه اولا انتخابات مذکور مخدوش اعلام ميدارد چون هيچ امکانی به مقامات ايرانی در اين زمينه داده نشده واستعداد ،توان وقدرت ايرانی در اين عرصه ناديده گرفته شده درثانی ما تقاضای ميزبانی دور بعدی اين مسابقات راداريم وشورای تربيت بدنی تقاضا داريم فدراسيونی به اين منظور تشکيل بيابد [ خانه | آرشيو |