حکایت نامه

٢٤ امرداد ۱۳۸٤
 

شواهد حاکی است درکابينه دکتر ازنيروهای کارامد استفاده شد وتنها ازيک احمدی ديگر استفاده شده وکل کابينه طوری انتخاب شدند که دکترازهمه لحاظ  نسبت به انها سرباشند .

وزير فرهنگ اقای دکترهرندی فک وفاميل بخارائی اينا

وزير نفت زمين شناسه ايول!

وزارت اطلاعات :ابتکار دکتر اين بوده که کل وزارتخانه ها رو تبديل  به وزارت اطلاعات کرده

بقيه کابينه بعدا تحليل ميشود

 [ خانه | آرشيو |