حکایت نامه

٢ شهریور ۱۳۸٤
 

وزیرکشور:

جام می وروی گل هردو به یکی دادند

دردولت مهرورزی تدبیر چنین باشد

هرکونکندفهمی ان دوم خردادی 

وان پرده شين ديروز امروزعيان باشد

 

وزیر آموزش وپرورش:

ازسوابق اجرائی ایشان 12 سال تحصیل درمدرسه میباشد که انهم برای برخی از نمایندگان جای شک دارد

وزیر فرهنگ :

سوابق اجرائی ایشان در جبهه وجنگ واز همه مهمتر کیهان وحضور یکی از افراد خانواده در قتل اعلم مانع از قبول این پشت میشد ولی اصرار دکتر وانکار ایشان اخرمنجر به تسلیم ایشان شد[ خانه | آرشيو |