حکایت نامه

۱۸ شهریور ۱۳۸٤
 

بود آيا درميکده ها بکشايند

      گره ازکار فروبسته ما بگشايند

          اگرازبهردل زاهد خودبين بستند

             دل قوی دار که از بهرخدابگشايند

-----

بازگردد عاقبت اين در ؟بلی!

رخ نمايد يار سيمين بر؟بلی!

ولی کی؟[ خانه | آرشيو |