حکایت نامه

۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
 

درليست کانديد های رياست جمهوری پسر دکترحسابی هم ديده ميشود احتما ايشان ميخواهند در دوران رياست جمهوری

 - ازخاطرات پدر تعريف کنند

- بقعه ای بر مزار پدر نصب کنند

-تفرش را پايتخت نمايند[ خانه | آرشيو |