حکایت نامه

٢٤ مهر ۱۳۸٤
 

گر می نخوری طعنه نزن مستان را

بنياد مکن توحيله ودستانرا

توغره مشو که می نخوری

صد لقمه خوری که می غلام است آنرا

خيام نيشابوری[ خانه | آرشيو |