حکایت نامه

٢٥ مهر ۱۳۸٤
 

برو ای گدای مسکين در خانه دگرزن

      که هزاربارگفتی ونيامدت جوابی[ خانه | آرشيو |