حکایت نامه

٢۸ مهر ۱۳۸٤
 

نعمت جنت بلها را دهند

          نعمت عشاق تو سيمای توست[ خانه | آرشيو |