حکایت نامه

۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
 

خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش

                               ونماند هيچش الا هوس قمارديگر[ خانه | آرشيو |