حکایت نامه

۱٤ آبان ۱۳۸٤
 

شنيدم که:

هرگز نخورد آب زمينی که بلند است

امروزم يه روز بارونی بود .....

- - - - - - - - - - - - - -

دکترا ميگن مرده کسيه که نسبت به هيچ محرکی عکس العمل از خودش  نشون نده يا نسبت به هيچ Action به اصلاح Reaction نشون نده ( اين برای اينکه نگين طرف کم بيسواته )

ميخوام يه جوری ربطش بدم گفته دکترا رو به محرکهای معنوی که اين روزا مثل رگبار سقوط ميکنه  تو سرامون ولی دل مرده من هيچ عکس العملی براشون نداره  [ خانه | آرشيو |