حکایت نامه

۱۸ آبان ۱۳۸٤
 

آقای رئیس ، عالیجنابان ،خانمها ، آقایان:

1- از انجائی که سخرانی عدالتخواه بزرگ  موج عدالتخواهی  و مهرورزی را در فرانسه ، ایتالیا و....راه انداخته  ومردم فهیم و عدالتخواه خطه های مذکور با پیام مهروزی ایشان قیام کردند ، اتوبوس اتیش میزنن ، ماشین میترکونن وغیره ما پیشنهاد میدهیم ایشون مستقیما برای رهبری قیام مذکور  با مقداری کمکهای نقدی ملت  فهیم به ان ادیار سفر کنند.

2- پروژه اتوبان تهران – شمال در حال اتمام است ودر چند سال اخیر هیچ شهیدی نداشتیم که نام اورا بر این اتوبان بگذاریم  پس از انجاکه ایشون در امور عمرانی همواره پیش قدم بوده اگر قسط سفر به خارج را ندارند بسم ا...

3- دیگه بنویسم فیلترینگ میشم بیخیالش !

 [ خانه | آرشيو |