حکایت نامه

۱٥ آذر ۱۳۸٤
 

نميدونم چرا بعضی از شعرا باعث ميشه که حتی منم بهشون فکر کنم

هوا تاريک و ره  باريک و من مست

قدح از دست من افتاد و نشکست

نگهدارنده اش نيکو نگه داشت

وگرنه صد قدح ننیفته بشکست

اين يکيش خيلی ذهنمو مشغول کرده ![ خانه | آرشيو |