حسن خلقی زخدا ميطلبم خوی ترا

                                تا دگرخاطر ماازتوپريشان نشود

از اسلحه خالی دونفر ميترسن يکی صاحب اسلحه ، اون يکی کسی که اسلحه به طرفش نشونه رفته ُاولی برای اينکه نميدونه اسلحه خاليه دومی براينکه ميدوه اسلحه خاليه!!!اين قبول ، منم از اين يکی خيلی ميترسم  چون مثل تفنگ خاليه !!!اينم قبول ، یه چيز ديگم بگم  ديگه مشکلی نميمونه و ....

مانگوئيم بد وميل به ناحق نکنيم

      جامه کس سيه ودلق خودازرق نکنيم

            گربخيلی سخنی گفت ورفيقی رنجيد

                  گو تو خوش باش که ما گوش به.....نکنيم

جای خالی راپرکنيد:

احمق      ديوانه          بيچاره        هيچکدام

ــــــــــــ

*جواب صحيح به ضمن حافظ احمق است 

                        

/ 10 نظر / 3 بازدید
نرگس

سلام....با گفتن يه چيز ديگه مشکب که حل نشد هيچی ، عديده هم شد....گزينه اول....

هانیه

ظاهرا اين يکی اسلحه ش رو به طرف هر دو نفر نشونه گرفته پس بهتره نترسيم! با يه اسلحه اگر هم پر باشه از پس دو نفر که نمی تونه بربياد! ... پس بی خيال!

نرگس

گويند رمز عشق مگوئيد و مشنويد / مشکل حکايتيست که تقرير می کنند/ می خور که شيخ و حافظ و مفتی و محتسب / چون نيک بنگريد همه تزوير می کنند/

sahar

گوش به احمق هست فکر می کنم...خوبی امير جون؟؟

sifun i ha

احمق ديوانه بيچاره هيچکدام همه شون يکی هستند که!!!بيا به سيفون

يکی

اگه فکر کنی که ما فهميديم که از قصد جمله ها رو جابجا نوشتی ، ناراحت ميشم .

سعید

هان؟؟ .. مطمئنم من يکی دیوانه ام! اين توی دانشگاه ما کاملا جا افتاده که دانشجو های مکانيک همه شون ديوانه اند!

دختر بابایی

سلامممممممممم :) دوزاری من که نيفتاد... چی نوشتی تو بچه؟