بود آيا درميکده ها بکشايند

      گره ازکار فروبسته ما بگشايند

          اگرازبهردل زاهد خودبين بستند

             دل قوی دار که از بهرخدابگشايند

-----

بازگردد عاقبت اين در ؟بلی!

رخ نمايد يار سيمين بر؟بلی!

ولی کی؟

/ 5 نظر / 3 بازدید
غزال

امير سلام...به همين زودی...منتظر باش.

شادی

دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره

دختر شرقی

متفاوت بودن اين چند پست اخير، برايم جالب بود. ... به ياد داشته باشيم که « آدمی زاد، هر چه "انسان" تر شود، "چشم براه" تر می شود ... » (دکتر شریعتی )... شادمانه اين روزها، بهانه شادمانه هميشه ات ...

sima

منتظره کمک که هستی؟ تنها خود تو می توانی گره ازکار فروبسته خود بگشايی به ما هم سر بزن

احسان

سيلام به به می بينم معنا گرا شدی