ازجعبه مداد رنگيم مداد سفيد را برميدارم تا در دفترنقاشيم عشق تورا نقاشی کنم، مداد سفيد ،دفترسفيد ،شعرسفيد همه چيز يک رنگ دارد وقتی به يادتو هستم نه حالا که فکرميکنم سفيد هم نيست ، آری هيچ رنگی ندارم درياد تو ، بيرنگم ، بيرنگ بيرنگ ، بيرنگی بهترين است درياد تو وخوب ميدانم شعرنو گندترين شعر وتويکی ازگندترين موجودات.....

/ 0 نظر / 13 بازدید