داشتم کتاب ايمان و انسان ميخوندم به اين جمله رسيدم :

ْايمان هدف ميبخشد و علم سرعتْ برام جالب بود يعنی من که عالمم باسرعت به سمت نبابودی ميرم !!!ياد اين شعرافتادم :

چون سلاحش هست وعلمش نيست بند گرچه اورا بيابد صد گزند

بدگوهررا علم وفن آموختن  دادن تير است دست راهزن

تيردادن ئست زنگی مست  به که آيد علم را ناکس به دست

علم ومال ونسب وجاه وقران فتنه آرد نزدبدگوهران

 

/ 0 نظر / 14 بازدید