راز دل

با توگویم راز دل ، کین دل مرا انباز نیست

جز به چاه و نیمه شب ، شیرخدا همراز نیست

عشوه معشوق و آه عاشق و شرب مدام

بر لب همچو منی  دمساز نیست

عشق خود را عرضه کردم بر شهی

سخت اشفت وبگفتا عشق را آواز نیست

90/4/2

چقد دلم گرفته امروز

/ 1 نظر / 27 بازدید