پيام نوروزی

به علت رئويت ماه در امروز با يک روزاختلاف از جمهوری اسلامی ما امروز را عيد اعلام ميکنيم حال پيام مديريت  حکايت نامه را گوش فرا ميدهيم:

سالی که گذشت سالی پرازخنده ها  وگريه ها، غمها وشاديها بود ما وقايعی همچون سونامی ، زلزله کرمان ، تعليق غنی سازی ، اعتماد سازی راپشت سر گذاشتيم وسالی در روداريم که بايد فعال سازی ، انتخابات در آن جلوه ميکند لهذا ما امسال را سال وحدت ملی نام گذاری ميکنيم وازهمه بلاگها ميخواهيم وحدت کلمه را حفظ کنند .

                       

/ 0 نظر / 8 بازدید