پريروز مسئول پروژمون نيامده بود من بجاش رفتم سر خط همه کارا خوب

پيش ميرفت تا اينکه ساعت ۱۲:۳۰ شد يکی از کارگرا اومد جلو

- مهنس سلامممم،سلام عليکم،- مهنس ناهار شی ميشه،هوم؟مگه ماه رمضون نيس

- مهنس من يان حرفا حاليم نيس اگه ناهار ندی به مولی علی کار نميکنيم

بله  ببينم ديروز هم ناهار خوردين؟-پس شی؟ميشه خشکه باهاتون حساب کنم؟

-از ما گفتن ما کار نميکنيم!!!!(باتاکيد وبيل به دست)

حالا که فکرامو ميکنم شما کارتون خيلی سخته براتون ناهار ميگيرم ولی اصراف نکنيد خدائيش

/ 4 نظر / 3 بازدید
غزال

امير سلام...خوب بنده خداها حق دارن...گشنه شون ميشه!!!..البته حضرت علی تو نخلستانها کار می کرد و روزه می گرفت...اين روزه ی واقعيه...اما می دونی که ديگه مثل علی پيدا نمی شه!!!

غزال

راستی لهجه ی لريشونم خيلی ناز به تصوير کشيدی(چشمک)

rahil

خوب ما رو فراموش کردی ها. حتما باید بيل بالا سرت باشه؟