گر می نخوری طعنه نزن مستان را

بنياد مکن توحيله ودستانرا

توغره مشو که می نخوری

صد لقمه خوری که می غلام است آنرا

خيام نيشابوری

/ 3 نظر / 2 بازدید
raha

سلام...خوبی....خيام....خوب بود....موفق باشی

غزال

امير سلام...مصراع سوم چرا اينجوري بود؟...اما يه خورده به حرف امروزمون ربط داشت...نداشت؟...۰ و ۱!!!