امشب سحر شد و مولی نیامدی؟

چشمم به در خشک شد و مولی نیامدی؟

امشب تمام خاطره ها رقص میکنند

سیلی ، کتک ، ریسمان و مولی نیامدی؟

آقا به حق دستهای ترک خورده ام

طفلان گرسنه اند ، مولی نیامدی؟

کابوس بود یا که خوابم درست بود ؟

فزت بخواندی و دیگر نیامدی؟

رمضان نود

امسال اگه خدا قبول کنه یک جزپنج رو اونم چون سفارش قبول کردم میخونم!!!

/ 2 نظر / 40 بازدید

یعنی اصلن قران نمیخونی؟

چرا نرسیدم بخونم امسال