ديده ها حاکی است رئيس جمهور محبوب با رئيس جمهور رژيم اشغال گر صحبت کرده ما در مقام انکار نيتسيم وهيچگونه تکذيبی انجام نمدهيم ولی:

- ايشان از عينک فتو کروميک استفاده ميکنند ودر آن موقعيت مشغول ... رديف جلو وپشت سر بودند آنطور که ازشواهدپيداست.واصلا فکر اين دسيسه را نميفرمودند.

- سر اصل موضوع ، مگه بده دوتا همشهری با هم حرف بزنن !!! اصلا مردم يزد تنها امتی هستند که  در آن واحد دو رئيس جمهور تحويل کره خاکی دادند.يکی مورچه قصاب وديگری محمد خاتمی وبايد به اين قضيه ببالند ،‌ فکرشون بکنين يه تا يزدی يه تا يزدی ديگه ديده.

- بعدشم رئيس جمهور اسرائيل اصلا فرد مهمی نيست که رئيس جمهور ۲۰ ميلیونی بشناستش ايشان فکرکردنداون يکی از نيروهای ...  ! تازشم وقتی ايشان تهران امدند نيامده در فرودگاه تکذيب کردندوحتی در آن مراسم ازروبوسی با... سربازدند .

- اين مناعت طبع رئيس جمهور را ميرساند چون اگر اين کارونميکرد وترک جلسه ميفرمود جايزه ۱۰۰ ميليونی ميگرفت ايشان فکر صندوق ذخيره ارزی را فرمودند !!!

/ 0 نظر / 9 بازدید