دیوانه حکیم

دیوانه ای در حال روزه خواری بود حاکم به او گفت روزه امری واجب و تظاهر به خوردنش حرام و مستوجب عقاب  !

دیوانه گفت  : اخذ ما وهب و سقط ما و جب !!!

/ 0 نظر / 43 بازدید