برای بار بيست وپنجم ریپلای ميکنم وبرای بار سومsend to all

تو دل يه مزرعه يه کلاغ رو سياس

هوائی شده بره پابوس امام رضا

اما هی فکر ميکنه اونجا جای کفتراس

اخه من کجا برم يک کلاغ که روسياس

لب تشنه اگراب نبيند سخت است

            نوکر رخ ارباب نبيند سخت است

/ 8 نظر / 4 بازدید
amir

يکی گويد سراپا عيب دارم يکی گويد زبان از غيب دارم/نميدانم که هستم هرچه هستيم قلم چون تيغ ميرقصد به دستم/نه دعبل نه فرزدق نه کميتم وليکن خاک پای اهل بيتم/يادش گرامی راهش پررهرو

نرگس

مولا به عشقت زنده ایم / از دوری تو خسته ایم /چشم طلب از دیگران / بر تو قسم ما بسته ایم

amir

بعضی شبا بابام ميگه ميخوام برم به مشهدو يه هفته اونجا بمونم/تو حرم امام رضا نماز حاجت بخونم/بهش بگم امام رضا مريضا رو شفا بده/دوای درد مردمو از طرف خدا بده

.

چشماتو وا کن اقاجون / بالهای خستمو ببين/منونگاه کن اقاجون/دل شکستمو ببين/دلت مياد کبوترات تو حرمت پرنزنن/به سايبون دستای مهبربونت سر نزنن/ميخوام برای کفترات يه خورده گندم ببرم/اونجا که گنبد طلاس درخونشو دربزنم

.

پدر وقتی اذان ميگفت غم داشت/صدای دلنشينش زيروبم داشت/هميشه ذکر مولابرلبش بود کهمولا مايه تاب وتبش بود/پدر ميرفت سوی جانمازش که بالاتر بد دست نيازش/پدر ميگفت با يک حال غمگين اغثنی يا غياث المتثغيسين

amir

ديديم که رايت علی سبز/معجون هدايت علی سبز/درچنبراسمان ابی خورشيد ولايت علی سبز/ازباده حق سياه مستيم/امازهمايت علی سبز/شيرين شکايت علی زرد/فرهاد حکايت علی سبز/دستار شهادت علی سرخ/لبخندرضايت علی سبز/درنامه ما سياه رويان دستخط ولايت علی سبز/

amir

اه مولی مرا مددبرسان/زيرصفرم مرا به صد برسان