تذکره الموضع الجی تکس۲

از آنجا که تذکره نويسی ما گرفته و خوانندگان زيادی روجذب کرده ادامه ميدم

.....ما به فرودگاه امام رسيديم درابتدا معماری هوشمندانه فرودگاه ديدگانمونو جذب کرد واقعا هنر دست دوم خرداديان هست وبس . از گيت نيروی افتضاهی رد شديم  رسيديم به گيت برادران سپاه طيبا طاهرا  التماس دعا اخوی !برای زيارت برادر مايکل عازم جی تکس هستيم ، بفرمائيد برادر !

القصه :سخن را صد مکن صد رايکی کن

سوار طياره شديم ، اينجا فرودگاه اما م خمينی مقصد دوبی ، اسم دوبی که اومد يه گره از روسری ها باز شد بقل دستی من ميگفت خوب شد گفت دوبی اگه ميگفت ...(جايگزين شد استخر  ) چی ميشد ....

/ 1 نظر / 3 بازدید
غزال

امير سلام...واقعا؟...کی رفتي که ما بی خبر مونديم؟