باسری افکنده و دلی شکسته تقديم به .... :

در جمله آشنايان زدمو نيافتم ره     به در تو رونمودم  به کمال روسياهی

 اسمش مهديه شاعرشم نميدونم کيه کشتين منو

 

/ 0 نظر / 9 بازدید