روزی

گاهی وقتا بعضی چیزا حقت نیست ، الکی زور میزنی 

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی 

گاهی وقتا بعضی چیزا حقته و نمیدن بهت اونوقتکه

خون خوری گر طلب روزی نگرفته خوری

گاهی وقتا  تو دستته و ازت میگیرن ، تو چنگته و ازت میدزدن بعدش باید

خون خوری و خون خوری و خون خوری

/ 1 نظر / 39 بازدید
ناشناس

"لقد خلقنا الانسان فی کبد" و گاهی این سختی واقعا گلوگیر می شود...