دیروز با حسین و وحید وعرفان رفتیم کوه (غ) قریب به سه سال بود به  موقعیت استرتژیک .. امیر سر نزده بودم ، اولندش که اسمشو کرده بودند کبوتر خان ، ثانیندش موقعیت کاملا دگرگون شده ، ادم به مایملکش سر نزنه همینه دیگه 

اینجا اونجائی بود که تولد احسانو خنکش کنان گرفتم

اینجا اونجائی بود که لحظه های قهقه های شرورانه و هقهق مظلومانه ها توش اتفاق افتاده بود

اینجا اونجائی بود که جوجه ها به سیخ کشیده شده بود

اینجا اونجائی بود که چائی دارچینها دم کشیده بود

/ 0 نظر / 40 بازدید