یاامام الرحمه

خدا کند که زنده به بارگاهت نرسم ، برای شکایت می آیم

خداکند با زبانم بسته باشد تا از دوستانت شکایت نکند

خدا کند چشمان اشکبارم به بارگاهت چشم ندوزد

/ 0 نظر / 38 بازدید