شبت خوش باش

بماندم و واله و حیران میان خاک و خون غلتان

دولب خشک و دو دیده تر ، شبت خوش باد من رفتم

منم امروز بیچاره ، زخان و ماتم آواراه

نه دل در دست و نه دلبر ، شبت خوش باش من رفتم

همی گفتم که ناگاهی ، بمیرم در غم عشقت

نکردی گفت من باور، شبت خوش باد من رفتم

عراقی

/ 1 نظر / 13 بازدید
طرف مقابل

باشه, خدافظ[لبخند]