اعتراضیه

بالاخره به صورت خودجوش تم بلاگ من عوض شد ، شاید یک دنیا خاطره باچندین سال سنوات از هم فروپاچیده شد ، اصلا قصد قهرکردن و رفتن واین مسایل را ندارم که هر تصمیمی علاوه بر جسارت ، اراده میخواهد که سنوات ماندگاری دال برفقدان ان است. لاکن من حیث المجموع فی الحال اگر مستوجب عقاب و مفات نیست مراتب اعتراض تغییرقالب از اخضر به اسود را بدینوسیله اعلام واز خدای ممنان جز جیگر بر این مهم را خواستارم

/ 0 نظر / 51 بازدید