یا زهرا

"سینه در" بشکافت 

کوچه ها خالی بود

مردمانش خته

مردان گرم چرا

صورتش شد نیلی 

جای ضرب سیلی

عرش اعلی لرزید

فرشیان مست و خرام

سه شنبه فروردین 1391

/ 0 نظر / 40 بازدید