دوباره پرچم سبز و دم مسیحائی

دوباره شعر و غزلهای رویایی

دوباره امید ظهور است و تنهائی

دوباره های و هویهای شیدائی

نوشته با خط خوش مسلمانی

که صبح قریب است و میائی

90.4.26

/ 0 نظر / 39 بازدید